מעבדה ההתנהגותית - מידע לחוקרים - טפסים

הגשת בקשה לועדת האתיקה

חוקרים המעוניינים להגיש בקשה לועדת האתיקה מתבקשים למלא טופס בקשה, לקרוא את התקנון לביצוע מחקרים , ולצרף לבקשה טופס הסכמה מדעת ( על דף לוגו של הפקולטה), והצעת מחקר.

את כל הקבצים , יש לערוך כקובץ אחד ארוך.

בסוף הבקשה, לאחר חתימת המבקש, יש להוסיף אישור כי החוקר קרא את תקנון ועדת האתיקה ופעל לפי ההנחיות. ניתן להשתמש בניסוח :

"הנני מצהיר בזאת כי קראתי, הבנתי ואיישם את הנאמר בתקנון האוניברסיטה בנוגע להעדר ניגוד עניינים במחקר והתנהגות ראויה במחקר וכך אפעל לכל אורך המחקר לרבות פרסומים אפשריים".
 

 את הקובץ המאוחד יש לשלוח לכתובת : ethicsbe@post.tau.ac.il

 

 

כל הפרטים נמצאים גם באתר ועדת האתיקה בכתובת : http://acad-sec.tau.ac.il/senate/etics

 

צור קשר